Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 (GDPR) sekä henkilötietolain 523/1999 (10 ja 24 §) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ryhmäteatterin kannatus ry (myöhemmin Ryhmäteatteri)
Läntinen Brahenkatu 2, 3. krs
00510 Helsinki
Y-tunnus 0116857-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Roisko, puh. (040) 6827 711

3. Rekisterin nimi

Ryhmäteatterin asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tiedottein ja palvelu- sekä markkinointiviestein. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ne Ryhmäteatterin esitykset, joihin henkilö on ostanut lippuja sekä henkilön itsensä mahdollisesti ilmoittamat muut tiedot, kuten osoite. Tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, yhteistyökumppanimme Ticketmasterin asiakasrekisteristä (Ryhmäteatterin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat) ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, yhteistyökumppanimme Ticketmasterin asiakasrekisteristä (Ryhmäteatterin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat) ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käyttöoikeudet on Ryhmäteatterin sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekistöröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen Ryhmäteatteri / Tietosuoja, Läntinen Brahenkatu 2, 3. krs, 00510 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@ryhmateatteri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen tiedotus@ryhmateatteri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).